Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Keittiömestarit ry ja kotipaikkakunta Jyväskylä.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista ja erityisesti paikallista ruokakulttuuria ja jäsentensä ammattitaitoa ja yhteistoimintaa puolueettomasti ja valtiollisiin asioihin sekaantumatta. Näiden päämäärien merkeissä yhdistys toivoo hyvää yhteistyötä ravintola- ja elintarvikealojen sekä muiden järjestöjen- ja toimijoiden kanssa. Tässä tarkoituksessa yhdistys toimeenpanee kokouksia, koulutuksia, luentoja ja muita opintotilaisuuksia. Se osallistuu alan tapahtumiin ja voi harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Yhdistys voi antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa sekä tehdä aloitteita ja esityksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja erilaisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys on oikeutettu myös hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittamaan sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota pidetään taloudellisesti vähäarvoisena.

3 § Yhdistyksen jäsenet toimivat esimies- ja asiantuntijatehtävissä tai opetustehtävissä matkailu- ja ravitsemisalalla, julkisen sektorin ruokapalveluissa, ruoan alku- ja jalostustuotannossa sekä yksityisyrittäjinä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö, jolla on Suomen Keittiömestarit ry:n voimassa olevien kriteerien mukainen jäsenpätevyys; jäsen toimii keittiömestarina tai keittiömestarin ammatissa, pääkylmäkkönä tai vuoromestarina, on toiminut esimiestehtävissä vähintään 3 vuotta, hänellä on keittiömestarin koulutus ja tai pätevyys tai muu vastaava työn kautta hankittu osaaminen ja jota kaksi yhdistyksen varsinaista jäsentä on suositellut. Lisäksi yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä sekä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat toimineet ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Jäseneksi hyväksymiseen ja jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös. Jokaisen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi, ammatti, osoite, sähköposti ja puhelinnumero kirjataan jäsenluetteloon.

4 § Yhdistyksen jokaisen varsinaisen, kannatusjäsenen ja eläkkeellä olevan jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen vuosikokouksen määrittelemä jäsenmaksu, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä. Kunniajäsenillä on vapautus jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi, mikäli kahteen vuoteen ei jäsenmaksua ole suoritettu. Asia vahvistetaan vuosikokouksessa, mistä hänelle ilmoitetaan myös kirjallisesti. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, sekä vähintään kolmen (3) muun hallituksen jäsenen saapuvilla ollessa.

6 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuun aikana.
Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto kuluneelta kalenterivuodelta
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta
3. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle vuodelle
5. Valitaan seuraavaan vuosikokoukseen asti hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä näiden lisäksi hallituksen kolme muuta varsinaista ja kolme varajäsentä
6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja taloutta
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Jäsenen, joka haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen käsittelyyn, on jätettävä se kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista vuosikokousta.

 7 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena sähköisesti.

8 § Äänestyksissä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta vaalissa ratkaisee arpa. Ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

9§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja pitää niiden, kuten hallituksen laatiman toimintakertomuksen ja muiden yhdistyksen hallintoa koskevien asiakirjojen olla valmiina toiminnantarkastajan tarkastettavana helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 § Jäsenmaksuin, lahjoituksin, myyjäisin tai koulutuksin karttuvat tulot yhdistys käyttää toimintansa tukemiseen ja tarkoituksiensa edistämiseen. Yhdistyksen varojen hoidosta on hallitus kokonaisuudessaan vastuunalainen.

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, sitä ei voi hyväksyä niin kauan kuin vähintään seitsemän (7) jäsentä sitä yhdistyksen kokouksessa vastustaa. Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa tai erikseen purkamista varten kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa, joka myös päättää yhdistyksen jäljellä olevan omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

13 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.